column

Vaaste

Vaaste

24-02-2016

Vaaste. Niemer snoepe, niemer drinke, nie te veul eete… Alles wè dèwe die daoge dòrveur meej Karneval nòg volop din, dè doen we dan himmel niemer … tòdèt Paosen is.

Ik zèè benuuwd wie dè nòg volhaawt annoo tweejduuzendzèstien, dè vaaste. Want ik zie al weekelang de paosaajer, paoskiepen èn paoskèùkes in de suupermart ligge. Èn ze hèbbe die sjeklaade-aajer, sjeklaade-kiepe èn kèùkes in alle smaoken èn kleure. Hille grôoten èn ok hille klèntjes, meej van dieje praalieneej-vulling èn ok meej zonder. Dè doen ze èksprès, die suupermartmènnezjers, al dè lèkkere spul al zo vruug in de winkel stalle. Zôo, dè wij et vaaste nie volhaawe. Èn ons ammel vergrèèpen òn dieje sjeklaade. Èn òf dè ammel nòg nie èèrg zat is, gao dees daogen ok den bisten èèskooboer van de stad op den hoek Heuvelring/Spoorlaon wir oope…

 

Ik zèè benuuwd wie dè nòg volhaawt 

annoo tweejduuzendzèstien, dè vaaste.

 

Ik vèèn dè nie irlek. Dieje piekante biekienie van veurege zoomer zal wèl wir  in de kaast moete blèève ligge dees jaor. Stiekem ene grottere ònschaffe, dènk. 

 

Nicole 

www.tilburgs-taolbuuroo.nl

 

Delen